Cổng Giảng viên
Thông tin về lịch dạy, lịch thi, thông tin cá nhân của Giảng...
Xem chi tiết

Cổng Sinh viên
Thông tin về lịch dạy, lịch thi, thông tin cá nhân của Sinh viên
Xem chi tiết

Tra cứu Điểm rèn luyện
Đăng ký tham gia hoạt động, xem thông tin điểm rèn luyện
Xem chi tiết

Đăng ký Email IUH
Danh cho Sinh viên đang học tập tại trường có nhu cầu sử dụng...
Xem chi tiết

Cổng LLKH của CBVC
Tra cứu, cập nhật lý lịch khoa học của Cán bộ Viên chức
Xem chi tiết

Liên hệ - Phản hồi
Các liên hệ phản hồi góp ý về dịch vụ CNTT trong toàn trường
Xem chi tiết

đơn vị liên kết

Thông tin nổi bật

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 09 và 10 năm 2023
Thứ 5, 07/10/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 09 và 10 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 06 và 07 năm 2023
Thứ 5, 18/07/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 06 và 07 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 03 và 04 năm 2023
Thứ 5, 17/04/2023 

THÔNG BÁO Về việc Thu hồi email của học viên và sinh viên đã tốt nghiệp tháng 03 và 04 năm 2023

Căn cứ vào Quyết định số 432/QĐ-ĐHCN - Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử...