Nhân sự Trung tâm Quản trị Hệ thống

1. ThS. Nguyễn Phúc Hưng - Giám đốc 

- Phụ trách phân công công việc các thành viên trong đơn vị;
- Phụ trách các lĩnh vực về tài chính, nhân sự, kế hoạch dự toán năm;
- Theo dõi kiểm tra dữ liệu backup trên hệ thống server;
- Phụ trách định hướng phát triển của đơn vị hiện tại và trong tương lai;
- Định hướng các thành viên trong đơn vị phát triển các hướng chuyên môn, NCKH;
- Phụ trách phát triển các hệ thống phần mềm hỗ trợ người dùng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 

2. ThS. Võ Bảo Trung - Chuyên viên

- Phụ trách toàn bộ về hệ thống các server, hệ thống mạng toàn trường;
- Phụ trách chính về backup các hệ thống dữ liệu của các phần mềm của Trường;
-  Phụ trách giám sát trong việc truy cập hệ thống tư bên ngoài;
- Xây dựng phương án dự phòng, phương án xử lý khi có vấn đề xảy ra; 
- Tham mưu đề xuất các mô hình giải pháp mới nhằm tăng hiêu quả cho hệ thống của Trường;
- Phụ trách chấm công A,B,C hàng tháng cho đơn vị;
- Phụ trách Công đoàn của đơn vị;
- Phụ trách công tác PCCC và CNCH tại đơn vị và cấp trường;
- Các vấn đề công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.
 

3. KS. Mai Hoàng Thụy Khanh - Chuyên viên

- Phụ trách quản trị hệ thống phần mềm đào tạo;
- Tham gia hỗ trợ xét tốt nghiệp;
- Phụ trách quản trị hệ thống học tập trực tuyến của trường LMS;
- Phụ trách công tác văn phòng phẩm của Đơn vị;
- Phụ trách tài chính (thủ quỹ) của đơn vị;
- Phụ trách kiểm tra dữ liệu backup theo quy định backup chung;
- Phụ trách Tài sản chung của Đơn vị;
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm. 

 

 

 

4. KS. Lưu Quang Đức - Chuyên viên

- Phụ trách chính hệ thống mạng nội bộ từ hệ thống đến các phòng ban đơn vị trong trường;
- Phụ trách cấp email cho Giảng viên và sinh viên;
- Phụ trách quản trị hệ thống wifi DHCN;
- Phụ trách hệ thống server khác theo sự hướng dẫn của Trưởng đơn vị;
- Phụ trách kiểm tra dữ liệu backup định kỳ từ hệ thống;
- Phụ trách giám sát trong việc truy cập hệ thống tư bên ngoài;
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

 

5. KS. Nguyễn Quang Thăng - Chuyên viên

- Tham gia quản trị hệ thống phần mềm đào tạo;
- Phụ trách quản trị hệ thống thi trực tuyến của trường;
- Phụ trách cấp và thu hồi tài khoản email của Giảng viên và Sinh viên;
- Tham gia quản trị hệ thống mạng nội bộ trong trường;
- Phụ trách quản trị nội dung website và các kênh hỗ trợ online của Trung tâm;
- Kiểm tra dữ liệu backup theo quy định của Trung tâm;
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.