Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm QTHT

Chức năng:

-    Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, điều hành và xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống server, mạng nội bộ, mạng internet và ứng dụng CNTT hỗ trợ phục vụ trong Nhà trường;

-    Thiết lập các cơ chế sao lưu dự phòng cho các hệ cơ sở dữ liệu của các hệ thống của nhà Trường;

-    Tổ chức chiêu sinh và đào tạo các khoá ngắn hạn về CNTT.

Nhiệm vụ:

-    Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của trường; quản lý và vận hành hệ thống server, hệ thống mạng và các thiết bị CNTT trong toàn trường;

-    Tổ chức và quản lý dữ liệu của trường (theo phân công);

-    Xây dựng các kịch bản và mô hình backup theo định kỳ;

-    Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT;

-    Quản lý hệ thống email của Trường;

-    Quản trị hệ thống wifi của Trường;

-    Quản trị và thiết lập về mặt hệ thống phần mềm PMT-EMS của Nhà trường;

-    Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng, tiếp nhận và triển khai các dự án CNTT, các phần mềm nghiệp vụ phục vụ công tác đào tạo và quản lý; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường nghiên cứu, phát triển tài nguyên CNTT phục vụ cho công tác quản lý và đào tạo nhằm đồng bộ hóa dữ liệu theo sự phân công;

-    Đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin các phần mềm được nhà trường giao phụ trách;

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.