Lịch sử hình thành

Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2004 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Công nghiệp 4. Trong quá trình xây dựng và phát triển, việc quản trị hệ thống mạng và server do Tổ Quản trị hệ thống trực thuộc phòng ban phụ trách.
Tháng 8 năm 2019, Trung tâm Quản trị Hệ thống, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ Tổ quản trị hệ thống, theo quyết định số 1296/QĐ – ĐHCN ngày 29  tháng 07 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng các điều kiện tình hình phát triển công nghệ thông tin của Nhà trường cũng như sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trên toàn thế giới.


Ảnh tập thể Trung tâm QTHT

Ảnh chụp Trung tâm trong chuyến du lịch năm 2022

Ảnh chụp Trung tâm trong năm 2023